terms.general terms.general

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Bedankt voor uw bezoek aan ons platform. Hieronder treft u de algemene voorwaarden die regelen hoe wij de verschillende transacties en het gebruik van het platform regelen.   

Contactgegevens

Naam   :           PFORC BV
Adres:              Ouderdomseweg 26A
                         8970 POPERINGE (BELGIUM)
E-mail:             contact@passionforclassics.com
BTW-nr:          BE 0753.556.673

 

Algemeen

Wat doen wij?

Wij zijn een online platform waarbij wij eigenaars en potentiële kopers van classic cars met elkaar in contact brengen. Op onze website kan u dus een wagen te koop aanbieden en/of een wagen via online biedingen aankopen. Tevens bevat onze website een onlineplatform waar u als autoliefhebber kan chatten met anderen.

Wij fungeren hierbij als tussenpersoon en zijn zelf niet de verkoper of koper van de wagen maar handelen louter als bemiddelaar tussen de mogelijke verkopers en kopers. Met andere woorden leveren wij tegen betaling diensten die bestaan uit de mogelijkheid voor verkopers om hun wagen te koop aan te bieden op ons platform. De omvang van de diensten kan worden uitgebreid bij schriftelijke overeenkomst tussen partijen.

Het unieke aan het platform is dat wij transparantie voorop zetten. Wij  willen wij ons onderscheiden van andere platforms door open en eerlijke informatie te voorzien op onze website.

Zo streven wij er naar dat ieder voertuig is voorzien van een objectieve beschrijving, met de nodige details over de historie van de wagen, de algemene toestand, de onderhoudsgeschiedenis en verschillende foto’s.

U kan begrijpen dat wij als tussenpersoon afhankelijk zijn van de informatie die door de verkoper hierover wordt verstrekt en wij niet de waarheidsgetrouwheid van alle informatie kunnen nagaan.

Hieraan willen wij tegemoet komen door op onze website ook de mogelijkheid te voorzien om met andere in dialoog te treden. Dit omvat zowel de verkoper, als (andere) experten, personen die de wagen reeds zijn gaan bekijken, enz.

Op deze manier krijgt u de kans om over de wagen en zijn algemene staat te discussiëren alsook bijkomende informatie en/of foto’s te vragen van de verkoper. Indien u de wagen niet zelf kan bezoeken, kan u ook andere leden vragen om dit voor u te doen.

Tot slot zijn wij er ook van overtuigd dat dit ook een voordeel voor de verkoper is. Het voorzien van duidelijke informatie met de mogelijkheid voor potentiële kopers om bijkomende informatie te verstrekken, zal vertrouwen winnen waardoor de kans groter is dat de wagen tegen een eerlijke prijs zal worden verkocht.

Onder het motto: “whoever is fair will be rewarded” streven wij naar een win-win situatie voor beiden.

 

Taal

Aangezien wij transparantie hoog in het vaandel dragen zal alle informatie beschikbaar zijn in vier talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits. Op deze manier is het mogelijk om op een goede en duidelijke manier informatie te delen.

Wij zijn evenwel niet verantwoordelijk voor eventuele fouten die omwille van vertaling in de website zijn ingeslopen. Bij eventuele verschillen tussen de verschillende talen, zal de Nederlandse tekst voorrang hebben. Dezelfde redenering is van toepassing bij eventuele interpretatie verschillen.

 Uitdrukkelijk akkoord algemene voorwaarden

Daar u te registeren op onze website, accepteert u uitdrukkelijk onze algemene voorwaarden. Dit betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden in hun geheel: u heeft deze gelezen en gaat er mee akkoord. De algemene voorwaarden maken dan ook integraal deel uit van het contract.

Indien één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden nietig zouden zijn, zal dit de geldigheid van de andere bedingen niet aantasten. Het desbetreffende nietige beding zal in dat geval uitgelegd worden op een wijze die in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen.

 Handelingsbekwaam

U moet minimaal 18 jaar zijn om zich te kunnen registreren op onze website. Minderjarigen hebben hun uitdrukkelijke toestemming van hun ouder of wettelijke voogd nodig. Volgens de Europese wetgeving, kunnen kredietaankopen voor min 18-jarigen niet worden goedgekeurd. We behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te wijzigen als u bijvoorbeeld onjuiste persoonlijke gegevens kenbaar maakt en / of een betalingsopmerking heeft.

 Typfouten

Wij zijn niet verantwoordelijk voor beeld-of typfouten op onze website. Wij denken hierbij aan fouten in de productomschrijving of technische specificaties, foutieve prijzen of prijsaanpassingen of foutieve informatie over de beschikbaarheid van de wagen. We zullen dergelijke fouten corrigeren en kunnen de informatie op elk moment wijzigen of bijwerken. We beloven u te informeren als er een onjuiste prijs is ingesteld voor een wagen waarop u een bod heeft geplaatst en zullen wachten op uw goedkeuring over de nieuwe prijs voordat we verder gaan met het verwerken van uw bod.  

Enige mogelijke aansprakelijkheid voor onbeschikbare wagens zal in elk geval beperkt zijn tot het door u aan ons betaalde bedrag.

Afbeeldingen

Alle beeldinformatie op de website dienen uitsluitend als illustraties. Er kan niet worden gegarandeerd dat deze illustraties overeenstemt met de wagen die u ontvangt, het exacte uiterlijk ervan, de kenmerken of de oorsprong van de wagen zoals weergeven. Deze informatie is immers afhankelijk van een derde partij en valt niet onder onze verantwoordelijkheid.

 

Klachten

Als u een klacht wilt indienen, dient u een gedetailleerde beschrijving naar ons te versturen. Dit kan per e-mail of via post. Elke klacht wordt handmatig verwerkt en beoordeeld, dus het kan tussen de 10 à 20 werkdagen duren voordat u een reactie ontvangt.

 

Geschillenbeslechting 

In het geval van een geschil met consumenten woonachtig in de Europese Unie, zal eerst worden geprobeerd tot schikking te komen via de alternatieve geschillenbeslechting van de Europese Unie zoals opgenomen in de ODR-verordening. Alle informatie is te vinden op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten kunnen met hun klachten altijd terecht bij dit platform.

De rechtbank van de woonplaats van de consument is bevoegd om kennis te nemen van het geschil. Bij professionele klanten is het arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

 

Kenmerken van de goederen

Aangezien wij enkel fungeren als tussenpersoon kunnen wij in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de informatie meegedeeld op onze website, en meer bepaald (maar niet beperkt tot) voor gebreken of verkeerde vermeldingen betreffende de te koop aangeboden of verkochte voertuigen, vermits het in de praktijk onmogelijk is al deze informatie op waarheid of getrouwheid te toetsen.

Wij kunnen bovendien evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele problemen betreffende de verkoop, de van toepassing zijde garanties, levering of de kwaliteit van de voertuigen die via onze website worden aangeboden.

Wij kunnen potentiële (ver)kopers dan ook aanraden om waakzaam te zijn wanneer ze in contact treden met (ver)kopers. In het bijzonder nopens de betalingen (zeker indien deze van buitenlandse rekeningen zouden gebeuren), abnormale leveringsmethodes en eventuele (verborgen) gebreken aan de wagen.

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fraudegevallen die zich voordoen na het in contact treden via onze website. Aangezien wij dergelijke praktijken kost wat kost willen vermijden, danken wij u ons op de hoogte te brengen indien er zich problemen zouden voordoen zodoende wij de nodige maatregelen kunnen nemen.

Wij doen evenwel alle mogelijke inspanningen dat zoveel mogelijk informatie over de wagen beschikbaar is. Het becommentariëren van de wagen door derde partijen zal hieraan bijdragen.

Aansprakelijkheid

Wij fungeren louter als tussenpersoon en zijn geen partij bij de verkoopovereenkomst. Om die reden kunnen wij niet gehouden zijn tot enige vergoeding / schade van welke aard ook ten gevolge de verkoop.

Als dienstverlener van technische prestaties handelen wij niet als vertegenwoordiger van één van de partijen en evenmin in opdracht van één van de partijen.

De verkoper zal ons dan ook vrijwaren voor alle schade/ klachten / vorderingen van de koper, ongeacht of de koper al dan niet een consument is met inbegrip van het geheel van gerechtskosten, en honoraria van advocaten.

De persoon die de wagen te koop aanbiedt is ook volledig aansprakelijk voor de inhoud van de gegevens die ze heeft overgemaakt alsook over de eventuele schade met betrekking tot de verkoop.

Bovendien verbindt de verkoper er zich toe dat de gegevens die over het voertuig worden gegeven overeenstemmen met de werkelijkheid. De foto’s moeten ook overeenstemmen met het werkelijke voertuig en mogen geen foto’s zijn uit een catalogus, het internet of een andere advertentie. De verkoper verbindt er zich tevens toe de vragen tot bijkomende informatie en/of foto’s van andere gebruikers te beantwoorden binnen een zo kort mogelijke termijn.

Indien de verkoper een professioneel is, wordt de door de verkoper aangegeven minimumprijs mogelijk vermeerderd met de btw op het voertuig. De berekening van deze btw is volledig de verantwoordelijkheid van de professionele verkoper. Deze zal telkens duidelijk en apart worden weergegeven bij de berekening en het plaatsen van het bod door de potentiële koper.

De persoon die de wagen te koop aanbiedt moet ook effectief over het aangeboden voertuig beschikken.

Met andere woorden zal de verkoper over de volle eigendom van de wagen beschikken, minstens over het volle verkooprecht. De verkoper verbindt zich er ook toe dat de wagen niet bezwaard is met lasten van welke aard ook (zoals maar niet beperkt tot: zakelijke rechten, schuldvorderingen, pacht,..). Het mogen geen voertuigen zijn waarvoor een bestelling loopt of die nog besteld moet worden.

Indien het een professionele verkoper betreft, bevestigt de verkoper tevens dat hij op de hoogte is van de wettelijke verplichtingen in het kader van een verkoop op afstand en dienstenwetgeving, alsook alle andere juridische verplichtingen. De professionele verkoper zal instaan voor alle mogelijke schade die wij mogelijks zouden kunnen hebben door het niet naleven van deze verplichtingen.

Alle goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden met alle eventuele zichtbare of verborgen gebreken. De kopers/bieders worden geacht de wagens grondig te hebben geïnspecteerd en dragen hiervoor ook de verantwoordelijkheid.

Wij kunnen enkel aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt aan de gebruiker door onze zware fout of opzet, veroorzaakt door het verzaken aan een van onze essentiële verplichtingen krachtens de overeenkomst, in het kader van specifieke bepalingen die uitdrukkelijk schriftelijk werden overeengekomen in een afwijkende en uitgebreidere dienstenovereenkomst, ofwel door leveren van vrijwillig onjuiste verklaringen, als gevolg van een aanslag op het leven, op de lichamelijke integriteit of de gezondheid voortvloeiend uit een verzaking van onze verplichtingen. De schadevergoeding zal beperkt zijn tot de redelijke en voorzienbare schade voor onderhavig type overeenkomsten. In geval van een tekortkoming in de verwezenlijking in een dienst, kan de hoger vernoemde schadevergoeding niet hoger zijn dan 5% van de prijs van de betrokken dienst.

 

Wijziging

Wij behouden ons het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen voor de toekomst. Een wijziging met retroactieve werking is enkel mogelijk indien zij wordt bevolen bij wet, of door de autoriteiten of indien dit in het voordeel van de gebruiker gebeurd.

 

Voorwaarden nopens de registratie en gebruik van het platform / huishoudelijk reglement

 Registratie

Om te kunnen reageren op onze website, zal u zich moeten registeren als gebruiker.

Op de startpagina kan u zich registeren door de “Login” knop in te drukken. Vooreerst zal er wat algemene informatie worden gevraagd. Dit is onder andere een gebruikersnaam, een e-mailadres en een wachtwoord.

Om u te kunnen aanmelden als verkoper of om biedingen te kunnen doen op wagens, zal u zich als “premium” gebruiker moeten registeren. Hiervoor zijn er bijkomende gegevens vereist waaronder naam en voornaam, telefoonnummer en adresgegevens. Tijdens deze registratie zal er bijkomend ook creditkaart informatie worden gevraagd. Er zal ook worden gevraagd of u een particulier of professional bent. Indien u een professioneel bent, zal u de naam, vestigingsadres en btw-nummer van uw vennootschap moeten doorgeven.

Aangezien wij belang hechten aan transparantie en duidelijkheid, hebben wij een verregaand registratieproces doorgevoerd. Op deze manier kunnen wij niet enkel de waarheidsgetrouwheid van de door de gebruiker verstrekte informatie controleren aan de hand van een dubbel verificatieproces (via e-mail en telefoon), wij kunnen er ook voor zorgen dat gebruikers die reeds werden uitgesloten zich niet zomaar opnieuw kunnen aanmelden.

Eenmaal geregistreerd zal u een  bevestigingsmail krijgen alwaar verduidelijkt wordt hoe uw account kan activeren. Hou er rekening mee dat het 24 uur kan duren vooraleer uw account werkelijk actief is.

 Auteursrecht

De gepubliceerde gegevens op onze website behoren tot onze exclusieve eigendom. Het systematisch vergaren of inwinnen van deze gegevens voor commerciële doeleinde die op onze website verschijnen is ten strengste verboden en zal gerechtelijk vervolgd worden.

 

Huishoudelijk reglement

Wij verwachten van iedere gebruiker dat ze zich respectvol gedragen. Wij behouden ons het recht voor om uw opmerkingen te verwijderen indien wij de mening zijn toegedaan dat deze lasterlijk of onrespectvol zou kunnen zijn.

De gebruiker onthoudt zich in het bijzonder van elke inhoud in overtreding met de strafwet of de goede zeden toegankelijk te maken (bijvoorbeeld lasterlijke, beledigende, racistische of pornografische inhoud), of elke andere inhoud die een aanslag op de goede naam of de eer van een derde zou kunnen veroorzaken.

De gebruiker zal aansprakelijk zijn voor elk verhaal van een derde gebaseerd op een overtreding van bovenstaande en in het bijzonder voor het geheel van de redelijke kosten die wij genoodzaakt zijn te maken ter onze verdediging.

Wij behouden ten alle tijde het recht om gebruikers uit te sluiten van het platform indien wij de mening zijn toegedaan dat deze niet strookt met onze visie.

Wij onthouden ons ook het recht alle  beoordelingen te verwijderen, waaronder maar niet beperkt tot onrechtmatige kritieken, beledigende inhoud of alle andere inhoud die niets met het forum te maken heeft en / of inhoud die het imago van de website zouden kunnen beschadigen. Onder geen enkel beding kunnen wij evenwel verplicht worden om de feiten te onderzoeken, het volstaat voor ons te verwijzen naar de informatie die door de gebruiker werd meegedeeld.

 Voorwaarden voor de (potentiële) kopers

 Voorbereiding

Iedere bieding bevat een opmerkingssectie waardoor iedere gebruiker opmerkingen kan maken, informatie kan opvragen of informatie kan verstrekken. Als geïnteresseerde koper raden wij u aan om zoveel mogelijk vragen te stellen vooraleer een bod te plaatsen. Op deze manier kan u ook in contact treden met de verkoper van de wagen, alsook andere geïnteresseerden. Wij zullen niet actief deelnemen aan deze gesprekken, noch zullen wij de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte informatie nagaan. Alle opmerkingen van de verkoper staan in een kader zodoende deze direct zichtbaar zijn.

Als potentiële koper heeft u ook de mogelijkheid om een bezoek te vragen. U kan hiervoor rechtstreeks in contact treden met de verkoper via het platform door op “Plan een bezoek” te klikken om dit bezoek en/of testrit te organiseren.

 

Plaatsen van een bod

Het uitbrengen van een bod is steeds bindend en onherroepelijk.

Iedere bieder blijft gehouden tot zijn bod, ook indien zijn bod wordt overtroffen. Indien het hoogste bod om welke reden dan ook niet kan doorgaan, zal de hoogst voorgaande bieder als koper worden aangeduid indien de minimuminstelprijs werd gehaald.

Ieder wordt geacht voor zichzelf te kopen en daarvoor hoofdelijk verantwoordelijk te zijn.

Aangezien wij wensen te garanderen dat geen lichtzinnige biedingen worden gedaan, zullen wij bij een uitgebracht bod ook de solvabiliteit van de potentiële koper verifiëren door 5% van de verkoopprijs te blokkeren en met een maximum van 1000 EUR. De potentiële koper geeft hiervoor zijn uitdrukkelijke toestemming. Deze controle zal via het betalingsplatform Stripe gebeuren. Het geld wordt geblokkeerd totdat de commissie betaald werd. 

Om dezelfde reden zal ook het btw-nummer van professionele gebruikers worden gecontroleerd.

 

Duurtijd en verloop van de bieding

De duurtijd van de bieding wordt uitdrukkelijk weergegeven op de website. Indien een bod wordt uitgebracht de laatste 2 minuten van de duurtijd van de bieding zal de duurtijd van de bieding opnieuw met 2 minuten worden verlengd om andere geïnteresseerden de mogelijkheid te geven alsnog een bod uit te brengen.

U kan de stand van zaken steeds nagaan op basis van de kleurencode. Rood betekent dat de instelprijs nog niet werd gehaald, oranje betekent dat de prijs nog niet werd gehaald maar het hoogste bod 10% onder de instelprijs zit. Groen wil zeggen dat het hoogste bod hoger is dan de instelprijs.

 

Aanvaarding van het bod en verder verloop

Uw bod zal worden aanvaard indien uw bod het hoogste is bij het sluiten van de bieding en indien de instelprijs werd gehaald.

Indien het door u uitgebrachte bod werd aanvaard, zal u hiervan op de hoogte worden gebracht via e-mail. In deze e-mail wordt u begeleid naar ons online betaaltool om de betaling van de commissie uit te voeren. Deze is ook terug te vinden in uw dashboard door op "Openstaande betalingen" te klikken. Zodra de commissie is betaald, wordt het bedrag op de kredietkaart vrijgegeven en wordt er een e-mail verstrekt met de gegevens van de verkoper zodat u een verkoopovereenkomst met hem kunt opstellen waarbij u de modaliteiten over de verkoop onderling verder kunt regelen. Ook over de bezorging zul je met hem afspraken moeten maken.

Aangezien wij louter als tussenpersoon funderen zullen wij niet verantwoordelijk zijn voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de verkoop. Wij zullen ook niet verantwoordelijk zijn indien de verkoper afstand doet van de verkoop om welke reden dan ook. Aangezien wij louter een tussenpersoon zijn, zullen wij ook niet kunnen worden betrokken bij een eventuele uitvoering in natura van de overeenkomst.

Verkoop door een professionele verkoper

Het zal voor u steeds duidelijk zijn of het een professionele of particuliere verkoper betreft.  Wij geven nog even informatief mee dat indien u de wagen zou aankopen bij een professionele verkoper deze verplicht is het wettelijk herroepingsrecht van 14 dagen te respecteren. Daarnaast zal hij ook aan de wettelijke garantieverplichting alsook andere informatieverplichtingen dienen te voldoen.

 

Commissie

Op iedere verkoop zal de koper een commissie verschuldigd zijn ten bedrage van 5% van het uitgebrachte bod dat werd aanvaard. Deze commissie wordt vermeerderd met 21% btw. De commissie komt bovenop het uitgebrachte bod waardoor u hiermee zal moeten rekening houden als u een bod uitbrengt. 

Deze commissie is een bemiddelingsfee die verschuldigd is voor het gebruik maken van het platform.

Dit bedrag dient binnen 5 werkdagen na sluiting van de veiling te zijn betaald. Om u in staat te stellen de commissie te betalen, ontvangt u per e-mail een link die u naar de online betalingstool leidt. Zodra de commissie is betaald, wordt het bedrag op de kredietkaart vrijgegeven.
Indien de commissievergoeding niet binnen 5 werkdagen is betaald, geeft u hierbij uitdrukkelijk toestemming aan PFORC bv, om de kredietkaart die u tijdens het registratieproces heeft opgegeven, voor het bedrag van de commissiekosten in rekening te brengen.
Heeft u niet het winnende bod, dan wordt het bedrag vrijgegeven zodra het bod op de betreffende auto is afgelopen.

 

Voorwaarden nopens de verkoop van uw wagen

 Afsluiten van het bemiddelingscontract

U kan dit doen door u in te loggen op onze website en vervolgens door te klikken naar de subtitel ‘”Voertuig aanbieden”. Vervolgens zal u de gegevens van uw wagen dienen in te vullen alsook de minimumprijs die u voor uw wagen wenst. Nadien verkrijgt u een detail van uw bestelling en kan u eventuele invoerfouten opsporen en verbeteren alvorens u definitief een aanvraag tot bestelling plaatst. Wij kunnen u adviseren de minimumprijs van uw wagen te dubbelchecken. Indien deze prijs wordt geboden, gaat u immers akkoord dat de wagen verkocht mag worden en geeft u ons hiervoor een mandaat.

Door op “bestelling met betalingsverplichting” te klikken, plaatst u een bindende bestelling.

U zal hierna een orderbevestiging ontvangen waarna wij trachten u binnen een termijn van 5 werkdagen te berichten of wij deze opdracht aanvaarden en of uw wagen kan worden te koop aangeboden via ons platform. Wij streven immers naar uniformiteit en kwaliteit en wensen daarom niet ieder type van wagen aan te bieden. Om die reden zullen er een aantal vragen over het voertuig moeten worden beantwoord alsook zullen er minstens 50 foto’s moeten worden gevoegd. U zal ook een gedetailleerd overzicht van de historiek van de wagen moeten bezorgen alsook informatie over de huidige staat van de wagen, de binnen en buitenkant,.. Wij zullen u hierbij begeleiden alsook een aantal tips geven.

Wij behouden ons ook het recht voor om op elk ogenblik onze dienstverlening te wijzigen, stop te zetten of te vervangen voor zover dit voor de gebruiker redelijk is en middels toelichting van deze beslissing indien dit beperking van de dienstverlening zou betreffen.

Door uw wagen te koop aan te bieden via ons platform, gaat u er mee akkoord dat de wagen exclusief op ons platform wordt aangeboden en u dus niet zelf – of via andere derden – de wagen te koop zal aanbieden. U geeft ons met andere woorden gedurende de overeenkomst de volledige exclusiviteit met betrekking tot de verkoop van de wagen

De overeenkomst wordt voor een bepaalde duur gesloten namelijk tot en met 14 dagen na de laatste bieding heeft plaatst gevonden, en dus uiterlijk 14dagen na de 2de bieding (last Thursday). De overeenkomst is niet vroegtijdig opzegbaar tenzij mits betaling van de schadevergoeding die hierna wordt verduidelijkt.

Indien uw wagen voor een eerste maal tevergeefs wordt aangeboden, zullen wij u vragen of u wil meedoen aan de “Laatste kans”. Dit is een aparte categorie van wagens die tijdens de eerste keer niet werden verkocht maar die opnieuw worden aangeboden. Op deze manier worden uw mogelijke kansen op verkoop vergroot en kan u nog eventuele wijzigingen maken rond de minimuminstelprijs van de wagen.

 

Prijzen

Voor onze dienstverlening rekeningen wij een administratieve verwerkingskost van 75,00 euro aan. Deze prijs is exclusief BTW en andere belastingen. De totale prijs wordt bij het afrekenen weergegeven. Dit bedrag zal geblokkeerd worden op uw rekening tot wanneer wij de opdracht tot verkoop van de wagen aanvaarden. Aanvaarden wij de verkoop zal dit door ons worden ingevorderd. Zien wij af om uw wagen te koop aan te bieden, zal het bedrag worden vrijgegeven. U heeft hierbij geen recht op een eventuele schadevergoeding.

Daarnaast hebben wij recht op een commissie van 5% op de verkoopprijs van de wagen indien er een bod komt op de wagen dat groter of gelijk is aan de door u vastgelegde minimumprijs. Deze commissie wordt vermeerderd met 21% btw. Door met ons een overeenkomst te sluiten, geeft u ons de toestemming deze commissie rechtstreeks van de koper van de wagen te vorderen en in te houden. Deze commissie zal bovenop het uitgebrachte bod worden aangerekend aan de koper.

 

Schadevergoeding

Tot slot willen wij u ook wijzen op de schadevergoeding die verschuldigd zal zijn indien u de overeenkomst verbreekt alvorens uw wagen te koop kan worden aangeboden. Deze stemt overeen met de commissie die verschuldigd zou zijn bij verkoop met een minimum van 10.000,00 euro.

Indien u de wagen weigert de verkopen ondanks er een bod is dat hoger of gelijk is aan de door u ingestelde minimumprijs zal de schadevergoeding gelijk zijn aan tweemaal de waarde van de werkelijke commissie in geval van verkoop met een minimum van 20.000,00 euro.

De reden hiervoor is dat wij geloofwaardigheid hoog in het vaandel dragen. Eenmaal wij een wagen dan ook hebben aangekondigd voor verkoop, zullen wij aanzienlijke schade lijden indien de verkoper hierop terugkomt.

 

Betalingsmethodes

Voor de betaling zal u worden doorverwezen naar het betalingsplatform Stripe. De aanvaarde betalingsmiddelen zijn onder andere : Visa, mastercard, maestro, American Express, Bancontact.

Meer informatie hierover vindt u op www.stripe.com.

Bij eventuele betalingsproblemen, vragen wij contact op te nemen met ons en ons zoveel mogelijk informatie te verstrekken. Wij trachten u dan zo goed als mogelijk verder te helpen.

 

Het wettelijk herroepingsrecht

Indien u als consument met ons een dienstverleningsovereenkomst sluit, heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen na de dag van bestelling de overeenkomst te herroepen. U hoeft hiervoor geen reden aan te halen.

Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op professionele verkopers die niet onder de consumentenbescherming vallen.

De termijn waarbinnen u uw overeenkomst kan verbreken, bedraagt 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst op afstand werd gesloten. De deadline is gehaald als u ons binnen deze termijn laat weten dat u de overeenkomst wenst te herroepen.

U kan dit doen door middel van een ondubbelzinnige verklaring die ons per post of e-mail wordt verstuurd. U kan gebruik maken van het formulier, maar u bent hiertoe niet verplicht.

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die u heeft gedaan, onverwijld en in ieder geval niet langer dan 14 dagen na ontvangst. Wij betalen u terug met dezelfde betaalmethode waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft uitgevoerd, tenzij u anders bent overeengekomen. In elk geval worden er geen kosten in rekening gebracht voor een dergelijke terugbetaling.

Bij de orderbevestiging zal u evenwel de mogelijkheid worden gegeven om afstand te doen van uw herroepingsrecht. Hierdoor zal u de overeenkomst niet meer kunnen herroepen en zal deze definitief zijn gesloten. Enige vroegtijdige opzegging zal dan ook aanleiding geven tot de hierboven besproken schadevergoeding.

 

Privacy Policy

Wij behandelen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR. Dit betekent dat persoonlijke informatie wordt beschermd onder de voorwaarden die betrekking hebben op de verwerking van die gegevens. Uw persoonlijke gegevens die u als klant opgeeft, worden opgeslagen in onze verwerkingsregister en worden niet aan derden verstrekt

Om de privacy van onze gebruikers te kunnen garanderen werken wij ook met gebruikersnamen.

Meer informatie hierover vindt u op https://passionforclassics.com/nl/privacyvoorwaarden .

 

Ferrari 250 GT Lusso